ความสำคัญของเทคโนโลยีมาเลเซีย

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมของไทยเป็นประเทศที่มีการใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานตามผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอสเอ็มอีของธนาคารยูโอบี Dun & Bradstreet ผลการศึกษาพบว่า 73% ของ SMEs ไทยจัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยีเป็นเงินลงทุนสูงสุด

สำหรับการลงทุนอื่น ๆ เช่นโรงงานและเครื่องจักร ในอาเซียนมีความเป็นบวกมากที่สุดเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีมาเลเซียและมาเลเซียรองลงมาคือมาเลเซียร้อยละ 65 และสิงคโปร์ร้อยละ 63 เมื่อเลือกพื้นที่ด้านเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงทางเลือกอันดับต้น ๆ (82 เปอร์เซ็นต์) ของ SMEs ไทยคือซอฟต์แวร์และบริการต่างๆเช่นแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น