ความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูฏาน

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 52 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูฏานเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียใต้เมื่อปีพ. ศ. 2532 นายประยุทธกล่าวในวันอังคารว่าการเยือนควรเน้นความสำคัญของประเทศไทยในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศภูฏานและประเทศไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีงาม ราชอาณาจักรทั้งสองมีส่วนร่วมในการเคารพสถาบันกษัตริย์

ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมรดกทางจิตวิญญาณมรดกอันน่าภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของอธิปไตยและคนใกล้ชิดที่จะติดต่อกับประชาชนแม้จะมีความไม่สมดุลของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและประชากร ภูฏานได้ก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไทยในปี พ.ศ. 2532